Podmínky poskytování služeb

Využitím Služby BiyrLab e-shop vyjadřujete souhlas s tím, že se budete řídit těmito podmínkami poskytování služeb (dále jen „Podmínky poskytování služeb“).

Před využitím Služby BiyrLab e-shop si proto tyto Podmínky poskytování služeb pečlivě přečtěte. Pokud s nimi nesouhlasíte, Službu BiyrLab e-shop nevyužívejte. Tyto Podmínky poskytování služeb platí pro jakékoli využití Služby BiyrLab e-shop i pro Kupní smlouvu uzavřenou na jejich základě. Podrobný popis Služby BiyrLab e-shop (dale jen “Služby Biyrlab”) a informace o systémových požadavcích najdete na biyrlab.com.

Máte-li zákaznický účet „BiyrLab e-shop“, pak tyto Podmínky poskytování služeb platí pro našeho zákazníka, která vám funkci „BiyrLab e-shop“ aktivovala (dále jen „Zákazník“) a to ve vztahu k Objednávkám, které zadáváte jejím prostřednictvím. 

1. Pojmy

Kupní smlouva“ je smlouva ve věci koupě produktů a případné doručovací služby uvedených v Objednávce.

BiyrLab“ je: Adam Stefan Czap., Pod Císařkou 3262,150 00 Praha 5, Česká republika, IČ: 01117025

BiyrLab e-shop“ je digitální webová stránka nazvaná biyrlab.com, kterou společnost BiyrLab dává k dispozici fyzickým a právnickým osobám za účelem objednávání produktů.

Účet na BiyrLab e-shop“ je zákaznický účet na webové stránce biyrlab.com. 

Služby BiyrLab“ jsou internetové stránky biyrlab.com a další doplňující prvky, jak je uvedeno na biyrlab.com.

Zákazník“ je fyzická či právnická osoba využívající Služby BiyrLab.

Maloobchodní produkty”, “Produkty” jsou piva, potraviny, spotřební materiál, užitné a jiné spotřební zboží, které poskytl ve Službě BiyrLab e-shop.

2. Identifikace společnosti BiyrLab

  • Adam Stefan Czap., Pod Císařkou 3262,150 00 Praha 5, Česká republika, IČ: 01117025
  • Obchodní firma: „BiyrLab Pivovar“,       
  • E-mailová adresa: info@biyrlab.com.

Informace o totožnosti, produktech a službách Partnerů budou k dispozici prostřednictvím internetových stránek BiyrLab.  

3. Popis služeb 

3.1. Společnost BiyrLab poskytuje platformu, kde Zákazník, Zákazník nakupuje pivo, potraviny, maloobchodní produkty a doručovací služby dle své volby. Nakoupíte-li  pivo, potraviny, společnost usnadňuje realizaci nákupu prostřednictvím své Služby BiyrLab e-shop. Společnost BiyrLab také poskytuje doručovací služby v souvislosti s nákupem piva, potravin. Za doručovací služby BiyrLab účtují Zákazníkům, poplatek za dopravu.

3.2. BiyrLab poskytují informace o svých produktech a službách nabízených v rámci Služeb a cenách produktů. V rámci Služeb pak vždy získáváte informace o platném poplatku za dopravu a poplatku za služby. V případě, že trpíte nějakou alergií či máte jiná dietní omezení, spojte se prosím s námi. My vám na žádost poskytne specifické informace o pivech, potravinách. Prodej a nákup produktů a služeb se může řídit i jeho doplňujícími podmínkami, jak je uvedeno v rámci Služeb. Cena Maloobchodních produktů je stanovena na základě ceny k datu zadání Objednávky. 

BiyrLab poskytuje informace o alergenech a další potřebné specifické informace o výrobku ohledně Maloobchodních produktů ve Službě. BiyrLab odpovídá za poskytování všech informací o Maloobchodních produktech, jak to vyžadují platné zákony a předpisy, včetně nařízení EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

BiyrLab může stanovit určitá omezení pro Vaši Objednávku, například omezení množství a omezení velikosti Objednávky. BiyrLab odpovídá za to, že Vás bude informovat o jakémkoli omezení týkajícím se dostupnosti jakýchkoli Maloobchodních produktů. Zákazník souhlasí s tím, že v případě, že je produkt dočasně nedostupný, BiyrLab splní Vaši Objednávku bez zahrnutí takové položky produktu do Objednávky. Za produkty, které nejsou v době zadání Objednávky k dispozici, Vám nebudou účtovány žádné poplatky.

Zákazník vybírá produkty a služby, které si přeje koupit, a závazně je objednává za podmínek, o nichž je v rámci Služeb předem informován (dále jen „Objednávka“). Jakmile je Objednávka doručena, společnost BiyrLab a Zákazník uzavírají Kupní smlouvu. Společnost BiyrLab zašle Zákazníků účtenku.

3.3. BiyrLab pro Zákazníka připraví a doručí mu, (pokud byly objednány i doručovací služby) produkty uvedené v Objednávce.

3.4. Odeslanou Objednávku již Zákazník nemůže zrušit. Nemůžete odvolat ani zrušit odeslanou Objednávku produktů a doručovacích služeb. Proto si objednávku produktů a služeb před odesláním pečlivě zkontrolujte.

3.5. Bez ohledu na článek 3.4. máte jako spotřebitel zákonné právo od Kupní smlouvy ohledně Maloobchodních produktů do 14 dnů ode dne převzetí těchto produktů odstoupit. Od Kupní smlouvy můžete odstoupit kontaktováním společnosti BiyrLab ve výše uvedené lhůtě pro odstoupení od smlouvy a vrácením produktu do prodejního místa, ze kterého jste provedli Objednávku. Při vrácení produktu prosím předložte potvrzení přijaté od společnosti BiyrLab. Pokud kontaktujete společnost BiyrLab v souvislosti s vrácením produktu nebo požádáte o vrácení kupní ceny v důsledku vady, poškození nebo jiného nedostatku produktu, může Vás společnost BiyrLab požádat o zaslání obrázku daného produktu za účelem zdokumentování a ověření vad. 

Společnost BiyrLab dodržuje omezení zákonných práv spotřebitelů na odstoupení od smlouvy, která jsou stanovena v příslušných právních předpisech. Některé zboží může být zákonem vyloučeno z práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží, včetně následujících:

  • Potraviny a výrobky, které svou povahou nemohou být znovu prodány nebo které se rychle kazí nebo stárnou
  • Produkty, které se kvůli své povaze stanou neoddělitelnými od ostatních produktů po jejich obdržení
  • Zboží, které je zhotoveno nebo vyrobeno na zakázku v souladu se specifikacemi a pokyny Zákazníka

To znamená, že nemůžete vrátit například potravinářské výrobky po jejich zakoupení s odkazem na Vaše zákonná práva na odstoupení od smlouvy. Po provedení Objednávky nemůžete odstoupit, zrušit ani upravit Objednávku takových Maloobchodních produktů. Před provedením Objednávky si, prosím, pečlivě zkontrolujte svůj výběr.

3.6. Maloobchodní produkty musí být vráceny co nejdříve po odstoupení od Kupní smlouvy, nejpozději však 14 dní po datu odstoupení. Vrácený produkt musí být v nepoužitém stavu a musí být možné jej znovu prodat. Produkt musí být náležitě chráněn a zabalen buď v původním obalu, nebo podobným způsobem. Pokud se vrácené zboží jakýmkoli způsobem změnilo nebo se snížila jeho hodnota, nemáte nárok na vrácení platby v plné výši.

3.7. Maloobchodní produkty, na které se vztahuje možnost odstoupení od smlouvy by měly být doručeny do prodejního místa, ze kterého jste provedli Objednávku prostřednictvím Služby BiyrLab e-shop. Chcete-li produkty vrátit, kontaktujte nas prosím. Platba provedená Zákazníkem bude společností BiyrLab vrácena do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy. Společnost BiyrLab vrátí kupní cenu vráceného produktu stejným způsobem, jaký jste použili k jeho úhradě, a na stejný bankovní účet, ze kterého jste provedli Objednávku. V případě doručování Objednávek se poplatek za dopravu a služby nevrací.

4. Účty

4.1. Máte omezené, nevýlučné, odvolatelné, nepřevoditelné a nepostupitelné právo na přístup ke Službě BiyrLab a právo využívat Službu BiyrLab a obsah, který je dáván k dispozici jejím prostřednictvím ve formě, kterou vám nabízíme, a to výlučně pro uvedené účely.

4.2. Chce-li Zákazník využívat Službu BiyrLab e-shop, musí si zřídit zákaznický účet podle pokynů k registraci obsažených na biyrlab.com. Pro registraci účtu je třeba zadat zákaznické jméno a heslo. Zároveň společnosti BiyrLab poskytnete jisté osobní údaje jako je vaše jméno, adresa, e-mail a telefonní číslo a uvedete minimálně jeden platný způsob úhrady. Souhlasíte s tím, že informace jsou vždy přesné, úplné a aktuální. Více informací o zpracování vašich osobních údajů ze strany společnosti BiyrLab najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti BiyrLab. Zákazník zajistí, že s přístupovými údaji k zákaznickému účtu a podobnými informacemi nezbytnými pro přístup k účtu bude nakládáno jako s důvěrnými informacemi a že budou používány bezpečným způsobem tak, aby k nim neměla přístup třetí osoba. Zákazník může mít pouze jeden osobní zákaznický účet. Pokud si přejete, abychom váš účet smazali, spojte se s námi; příslušné kontakty najdete výše.   

4.3. Má-li Zákazník podezření, že přístupové údaje k jeho účtu získala neoprávněná osoba nebo že neoprávněná osoba má k jeho účtu přístup, okamžitě o této skutečnosti informuje společnost BiyrLab. Zákazník je odpovědný za veškeré využívání Služby BiyrLab a veškeré aktivity pod svým zákaznickým účtem.

4.4. Chcete-li využívat Službu BiyrLab, musíte zadat číslo platné kreditní karty nebo informovat o jiném způsobu platby. Společnost BiyrLab neukládá informace o vašem způsobu platby; tyto informace ukládá třetí strana, která společnosti BiyrLab poskytuje služby spojené s úhradou. Souhlasíte, že uhradíte veškeré nákupy, které učiníte na základě využívání Služby BiyrLab.

5. Platby

5.1. Zákazník, platí kupní cenu uvedenou v Objednávce odpovídajícím způsobem, který se nabízí v rámci Služby BiyrLab. 

5.2. Zákazník je oprávněn splnit svůj závazek uhradit kupní cenu pouze jedním z on-line forem úhrady uvedených v rámci Služby BiyrLab. Jakmile Zákazník, uhradil kupní cenu společnosti BiyrLab, splnil tak svůj závazek provést platbu.

5.3. Platba bude zúčtována z kreditní karty Zákazníka nebo vyúčtována Zákazníkovi na základě aktivované automaticky při dodání Objednávky. Společnost BiyrLab je oprávněna provést při odeslání Objednávky zadané prostřednictvím Služby BiyrLab blokaci příslušné částky na kreditní kartě Zákazníka. Společnost BiyrLab využívá pro účely zpracování plateb služby třetí strany.

6. Doručení Objednávky

6.1. Pokud si Zákazník objedná doručení Objednávky prostřednictvím Služby BiyrLab, bude Objednávka doručena na místo, které Zákazník v rámci Služby BiyrLab potvrdil. Zákazník musí v rámci Služby BiyrLab uvést adresu daného místa. Zákazník je odpovědný za to, že uvede správnou adresu i pokyny pro doručení objednávky prostřednictví Služby BiyrLab. Doručovací služby pro Zákazníka zajišťuje Partner.

6.2. V případě využívání Služby BiyrLab může být požadován nákup v určité minimální částce. O této částce budete informováni předem, než zadáte svou Objednávku prostřednictvím Služby BiyrLab. Pokud hodnota Objednávky nebude odpovídat alespoň minimální požadované částce, budete moci buď doplatit rozdíl, nebo nakoupit více produktů.

6.3. Zákazník musí být dostupný na telefonním čísle, které uvede v rámci Služby BiyrLab. Pokud není na uvedeném telefonním čísle dostupný, společnost BiyrLab nebo Partner je oprávněn dodávku zrušit.

6.4. Zákazník je oprávněn objednat doručení Objednávky co nejdříve (standardní metoda doručení), nebo v určitou předem stanovenou dobu.

7. Vyzvednutí Objednávky v provozovně Partnera

7.1. Pokud si Zákazník neobjedná doručení produktů Partnera, ale jejich vyzvednutí v jeho provozovně, může si produkty vyzvednout ve vybrané provozovně. Jakmile jsou produkty připraveny k vyzvednutí, Zákazník obdrží potvrzení elektronickou cestou. Společnost BiyrLab jsou oprávněni určit podmínky identifikace Zákazník při vyzvednutí objednaných produktů.

8. Časový odhad

8.1. Jakýkoli čas dodání nebo vyzvednutí či jiný časový okamžik, který společnost BiyrLab oznámí Zákazníkovi v rámci Služeb BiyrLab, je pouhý odhad. Nezaručuje se, že Objednávka bude doručena či připravena k vyzvednutí nebo v odhadovaný čas. Dobu doručení produktů mohou ovlivnit i různé faktory jako je třeba dopravní zácpa, dopravní špička a povětrnostní podmínky.  

9. Práva duševního vlastnictví

9.1. Veškerá práva duševního vlastnictví vztahující se ke Službě BiyrLab a související dokumentaci a všem jejím částem a kopiím zůstávají výlučným vlastnictvím společnosti BiyrLab anebo jejích subdodavatelů / poskytovatelů licence. „Práva duševního vlastnictví“ znamená autorská a související práva (včetně práv k databázím, katalogům a fotografiím), patenty, užitné vzory, práva na design, ochranné známky, obchodní značky, obchodní tajemství, know-how a jakékoli jiné formy registrovaných a neregistrovaných práv duševního vlastnictví.  

9.2. Na základě těchto Podmínek poskytování služeb se Zákaznici neudělují žádná Práva duševního vlastnictví vztahující se ke Službě BiyrLab; společnost BiyrLab a její subdodavatelé / poskytovatelé licence si vyhrazují veškerá práva, která nejsou dle těchto Podmínek poskytování služeb výslovně udělena.   

10. Doplňující ustanovení týkající se využívání Služby BiyrLab

10.1. Službu BiyrLab smí využívat pouze osoby starší 18 let.  

10.2. Zákazník využívá Služby BiyrLab v souladu s veškerými platnými pravidly a předpisy, včetně pravidel a předpisů týkajících se prodeje alkoholu, tabákových výrobků, léků a dalších produktů, jejichž prodej je omezen v závislosti na věku. Pokud lze doručovat alkohol, tabákové výrobky a další produkty, jejichž prodej je omezen v závislosti na věku, v zemi Zákazníka, může být doručení produktů, jejichž prodej je omezen v závislosti na věku, odmítnuto, pokud Zákazník není schopen předložit partnerské kurýrní službě společnosti BiyrLab, která Objednávku doručuje, platný úřední průkaz totožnosti s fotografií prokazující zákonem požadovaný věk. Doručení produktu(ů), jejichž prodej je omezen v závislosti na věku, může být odmítnuto i v některých jiných případech dle právního řádu země, kde se Zákazník nachází (např. při doručení alkoholických nápojů Zákazník jeví známky intoxikace). Nejsou-li produkty, jejichž prodej je omezen v závislosti na věku, z těchto důvodů doručeny, má společnost BiyrLab právo účtovat Zákaznici dvojnásobný poplatek za dopravu (a případně i poplatek za služby) jako náhradu za vrácení daného produktu(ů) zpět.

10.3. Společnost BiyrLab Službu neustále rozvíjí a je oprávněna měnit, zčásti nebo zcela, či odstranit jejich různé části, včetně vlastností, produktů.

10.4. Společnost BiyrLab je, dle vlastního uvážení, oprávněna umožnit vám podle potřeby, abyste prostřednictvím Služby BiyrLab poskytli, zveřejněli či dali k dispozici určitý obsah a informace, např. zpětnou vazbu či požadavky týkající se podpory související se Službou BiyrLab, nebo se zúčastnili soutěží či propagačních akcí. Jakýkoli Zákaznický obsah, který takto poskytnete, zůstává vaším majetkem. Poskytnutím Zákaznického obsahu společnosti BiyrLab však společnosti BiyrLab poskytujete celosvětové, trvalé, neodvolatelné, převoditelné, bezplatné povolení tento Zákaznický obsah dále poskytovat, používat, kopírovat, měnit, vytvářet z něj odvozená díla, distribuovat a zveřejňovat jej i jej využívat jakýmkoli jiným způsobem ve všech formátech v rámci stávajících a budoucích kanálů, bez předchozího oznámení či vašeho souhlasu a bez peněžní kompenzace vám či jakékoli jiné osobě či subjektu. Prohlašujete a zaručujete se, že jste oprávněni tato práva společnosti BiyrLab poskytnout a že Zákaznický obsah a jeho užívání není útočné, hanlivé, obscénní či jiným způsobem škodlivé a že užíváním Zákaznického obsahu nedojde k porušování či zneužití práv duševního vlastnictví, majetkových práv a práv na publicitu a soukromí třetích osob ani porušení jakýchkoli platných právních předpisů či nařízení. 

10.5. Zákazník jste odpovědní za opatření a údržbu jakéhokoli zařízení či vybavení (např. telefonu) a připojení nezbytného pro přístup a využívání Služeb BiyrLab a veškeré související poplatky.

10.6. Službu BiyrLab a jakýkoli její obsah smíte používat pouze pro neobchodní účely. Je přísně zakázáno používat jakékoli systematické vyhledávání, jako roboty, web crawlery, pavouky, extrakční software, automatizované procesy anebo zařízení pro seškrabání, kopírování anebo monitorování jakékoli části Služeb BiyrLab.  

10.7. Společnost BiyrLab je, dle vlastního uvážení, oprávněna vyloučit Zákazníka, trvale či dočasně, z využívání Služby BiyrLab s okamžitou platností anebo odmítnout nebo zrušit jeho Objednávky, pokud Zákazník zneužije nebo způsobí škodu.

10.8. Správcem osobních údajů Zákazníků je společnost Adam Stefan Czap Pod Císařkou 3262 Praha 150 00, není-li uvedeno jinak. Společnost Adam Stefan Czap zpracovává veškeré osobní údaje Zákazníka, které od něj získá, v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti BiyrLab.

11. Doba trvání a ukončení

11.1. Tyto Podmínky poskytování služeb jsou platné jako závazná dohoda mezi společností BiyrLab a Zákazníkem, a to až do odvolání, po celou dobu, po kterou Zákazník využívá Službu Biyrlab.

11.2. Zákazník může využívání Služby BiyrLab kdykoli ukončit. Společnost BiyrLab je oprávněna kdykoli trvale či dočasně ukončit poskytování Služby BiyrLab.  

12. Reklamace

12.1. Prosím, vezměte na vědomí, že Služba Biyrlab může být kdykoli přerušena nebo trvale ukončena. Služba BiyrLab může být také dočasně pozastavena. Nepoužívejte Službu BiyrLab za účelem zálohování dat. I když společnost BiyrLab vynakládá náležité úsilí, aby Službu BiyrLab poskytovala bezchybně a včas, nenese odpovědnost za žádná prohlášení a záruky, které nejsou výslovně uvedeny v těchto podmínkách. Společnost BiyrLab nečiní žádná prohlášení a nedává žádné záruky ve věci spolehlivosti, včasnosti, kvality a udržitelnosti Služby BiyrLab ani zboží či služeb poskytovaných jejím prostřednictvím ani ve věci nepřetržitého a bezchybného provozu Služby BiyrLab.   

12.2. BiyrLab připravuje Objednávku v souladu s informacemi, které v ní Zákazník uvede, a v době, která je zobrazena ve Službě BiyrLab. V případě jakýchkoli vad (doručení) Objednávky je Zákazník oprávněn kontaktovat oddělení služeb zákazníkům společnosti BiyrLab, prostřednictvím e-mailové adrese info@biyrlab.com, nebo telefonicky. 

12.3. Zákazník, který zjistí nedostatky v plnění Kupní smlouvy, je musí okamžitě reklamovat u společnosti BiyrLab a poskytnout jejich jasný popis. U produktů by měla být oznámení o vadách podána v přiměřené lhůtě od zjištění závady, nejpozději však do dvou měsíců po zjištění. Vezměte prosím na vědomí, že v případě vad potravin nebo jiných produktů, které se svou povahou rychle kazí nebo stárnou, je zásadní, abyste chybu oznámili co nejdříve, aby mohla být vada řádně prošetřena a ověřena. V případě závady produktů Vám bude vrácena částka v souladu s platnými zákony.

12.4. Společnost BiyrLab vylučuje veškerou odpovědnost za ztráty a újmy, které vy nebo jakákoli třetí strana utrpíte v souvislosti se Službou BiyrLab, pokud tato ztráta či újma nevznikne následkem úmyslu či hrubé nedbalosti na její straně, a vyjma veškeré odpovědnosti, kterou nelze vyloučit ani omezit dle použitelného práva.

13. Rozhodné právo a řešení sporů

13.1. Tyto Podmínky poskytování služeb se řídí a budou vykládány v souladu s českým právním řádem.

13.2. Jste-li spotřebitel, vezměte na vědomí, že nemůžete být zbaven práv, která máte na základě národních právních předpisů o ochraně spotřebitele platných v zemi vašeho bydliště.

13.3. Spory plynoucí z těchto Podmínek poskytování služeb rozhodne příslušný soud v zemi, v níž se Zákazník nachází. Spotřebitel je však vždy oprávněn zahájit řízení u soudu příslušného dle svého bydliště. Jste-li Zákazník, který má místo bydliště či sídlo v Evropské unii, vy a společnost BiyrLab máte právo využít za účelem narovnání svých sporů též platformu Evropské komise pro řešení sporů. Tato platforma je dostupná na ec.europa.eu/odr. Máte též právo postoupit spor radě pro spotřebitelské spory či jiné odpovídající mimosoudní instituci v místě svého bydliště nebo sídla (Česká obchodní inspekce, coi.cz v České republice).

14. Změny

14.1. Tyto Podmínky poskytování služeb mohou být měněny.

14.2. Platné znění Podmínek poskytování služeb najdete na internetových stránkách společnosti BiyrLab. Nebudeme provádět podstatné změny Podmínek poskytování služeb ani omezovat práva Zákazníka na základě Podmínek poskytování služeb bez předchozího upozornění. Pokud Zákazník nesouhlasí se změnou Podmínek poskytování služeb, přestane Službu BiyrLab využívat.     

15. Postoupení

15.1. Společnost BiyrLab je oprávněna postoupit, jako celek či zčásti, svá práva a závazky plynoucí z těchto Podmínek poskytování služeb přidružené společnosti nebo právnímu nástupci nebo kupujícímu nebo nabyvateli jejích obchodních aktiv souvisejících se Službou BiyrLab bez předchozího souhlasu Zákazníka.  

15.2. Zákazník není oprávněn postoupit, jako celek či zčásti, jakákoli svá práva a závazky plynoucí z těchto Podmínek poskytování služeb. 

***** ***

Aktualizováno 10.06.2022